Consortium kan van start!

Dec 22, 2022

Het consortium Team Duurzaam Installeren 500 (TDI500) beoogt binnen drie jaar het aantal geïnstalleerde (hybride) warmtepompen met 500 extra warmtepompen per dag te verhogen. Om dit te bereiken moet de installatiesector op een andere manier te werk gaan. Zij hebben daarvoor vanuit het Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) regeling van RVO een subsidie van 5 miljoen euro gekregen. TDI500 richt zich op de ontwikkeling van installaties die beter betaalbaar zijn met betere prestaties en een halvering van de installatietijd.


Warmtepompen spelen een essentiële rol in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. In het beleidsprogramma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving wordt als doel gesteld om in 2030 één miljoen (hybride) warmtepompen geïnstalleerd te hebben in bestaande gebouwen. Om dat te bewerkstelligen moet het tempo flink omhoog naar ruim 100.000 extra installaties per jaar, ofwel 500 extra installaties per dag. Installatiebedrijven hebben een sleutelrol om deze versnelling te kunnen realiseren, samen met de fabrikanten, groothandel, klanten, scholen, overheden en kennisorganisaties.

 

De toekenning van de MOOI subsidie betekent de kickstart van het TDI500 project waarin het consortium zichzelf ten doel stelt om:

 

Vergroten van de capaciteit bij installatiebedrijven

Halveren van de tijd die nodig is voor intake, werkvoorbereiding, installatie en nazorg van een (hybride) warmtepompinstallatie (32 naar 16 uur). Daarnaast wordt gewerkt aan het terugbrengen van de kennisintensiviteit door taken op te delen en te diversifiëren in de complexiteit van installatie-activiteiten: startende monteurs (MBO 2 en 3) kunnen sneller aan de slag, en hooggekwalificeerde mensen worden effectiever ingezet.

 

Nieuwe en verbeterde (hybride) installatieconcepten

Drie verbeterde installatieconcepten worden ontwikkeld waarmee voor meer woningen een hybride warmtepomp ook spijtvrij en betaalbaar kan worden geïnstalleerd.  

 

Installatie betaalbaar maken voor een grotere groep gebouweigenaren

Verlagen van de installatiekosten met 30% door verkorting van de installatietijd en verhoging van standaardisatie en seriematig werken. Daarnaast wordt gezorgd voor 15% minder energiegebruik door betere inregelmogelijkheden voor installaties, prestatiemonitoring en service op afstand.

 

Zekerheid over energiebesparing in de praktijk

Door installaties beter afstemmen op groepen woningen (zogenaamde contingenten), dynamische testprotocollen te ontwikkelen en verbeterde tooling voor inregelen en prestatiemonitoring.


De eerste resultaten worden in de tweede helft van 2024 verwacht. De opgedane kennis wordt zo breed mogelijk gedeeld binnen de gehele sector om de beoogde versnelling en opschaling te kunnen realiseren. Via de bestaande opleidingsprogramma’s en door middel van de klankbordgroep met de partijen in de keten wordt actief gewerkt aan kennisverspreiding en het vormgegeven van allianties tussen ketenpartners. Overige belanghebbenden worden o.a. via evenementen en publicaties op de hoogte gehouden.

 

Over het consortium

Het TDI500 consortium bestaat uit Bonarius, Breman, Comfort Partners, Econic, Eneco, Essent, Feenstra, Heat Transformers, Mampaey, Mensen maken de transitie, Stichting Team Duurzaam Installeren, een nieuwe stichting bestaande uit de installatiebedrijven van het consortium, en TNO. Deze laatste fungeert als penvoerder van het consortium. Daarnaast is Techniek Nederland als ondernemersorganisatie van installatiebedrijven nauw aangesloten bij het consortium om opgedane ervaring en kennis verder binnen de sector te verspreiden.

Belangstelling

Als u meer wil weten over dit project neem dan contact op met het bestuur via [email protected]